NIBHV Cursus BHV

Algemene cursusinformatie
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit,
iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen.
Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt.
Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden.
In een dergelijk geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten,
zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid
maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp
• beperken en bestrijden van een beginnende brand
• ontruiming
• communicatie.

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp,
het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

Inhoud van de cursus
De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen:
1. Verlenen van eerste hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering.
Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden,
botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels.
Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind.
2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen.
In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt.
Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust.
Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.
Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten.
Welke informatie geef je door bij de melding van een incident?
Hoe vindt de alarmering plaats?
Wat is de rol van de BHV'er bij een ontruiming?
Wat staat er in een ontruimingsplan?
Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?
Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Duur van de opleiding
Opleiding: 2 dagen (inclusief examen)

Herhaling: 1 dag

Examen
Het examen van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen:
- het verlenen van eerste hulp
- beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.

Beide delen van de opleiding (eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming) worden afzonderlijk afgesloten met een examen.
Beide examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel.
Cursisten behalen een diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.
Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten,
dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel.

Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma.
Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

Leslocatie
De opleiding wordt incompany gegeven. Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. deze opleiding tevens een buiten locatie
om de praktische oefeningen te kunnen uitvoeren.

Groepgrootte
De cursus gaat door bij een minimale grootte van 6 personen. Maximaal kunnen er 14 personen deelnemen.

Cursusprijs
Op aanvraag